Regulamin konkursu | Hullo | Przestrzeń z wyobraźnią

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu HULLO FUN
hullo centrum

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma hullo centrum z siedzibą w Fijewie 85a, NIP:7441692752
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające wskazane w konkursie media społecznościowe
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a @centrumhullo.
7. Konkurs trwa od 16.09 do 30.09 21:00
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/centrumhullo/

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na odwiedzeniu centrum i skorzystaniu z jednej z naszych aktywności, nagraniu tik-toka, zrobienia zdjęcia lub krótkiego filmiki, kreatywność wygrywa !
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
12. Konkurs trwa do wyczerpania voucherów podarunkowych
13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zarząd hullo centrum
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest Wejściówka do kina sferycznego Wejściówka do sali VR
Mega popcorn Gofry Frytki Lody
18. Nagrodę można odebrać w recepcji hullo centrum okazując wiadomość otrzymaną od hullo.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.09 po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: recepcja@hullocentrum.pl
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – hullo fun).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
FZWiM Gdańska 10/8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: recepcja@hullocentrum.pl
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku @centrumhullo.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage @centrumhullo.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

Kontakt

Zadzwoń do nas

CZĘŚĆ SPORTOWA

+48 512 909 172

CZĘŚĆ REKREACYJNA

+48 797 707 693

Napisz do nas

recepcja@hullocentrum.pl

Odwiedź nas

Fijewo 85A, 14-260 Lubawa
(Wjazd od ul. Sadowej)